Výchovný poradce


Pracovní náplň výchovného poradce
 • Informuje žáky a jejich zákonné zástupce o možnostech volby povolání a dalšího studia, o typu škol a požadavcích na přijetí na tyto školy, poskytuje individuální konzultace
 • Spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Berouně
 • Zprostředkovává a zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • Podílí se na přípravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Neřešíme známkování.
 

Team

Kateřina Kůsová

Medailonek

mail: Katerina.Kusova@naseskola.eu

stanovení konzultačních hodin (nástěnka ve škole - v 7. - 9. třídě, webové stránky školy)
Pro žáky: Středa 10:15 - 10:45 Čtvrtek 10:15 – 10:45
Pro rodiče: po předchozí domluvě kdykoliv během pracovní doby

Co ti jako škola nabízíme


 • Budeme tě podporovat v tom, co tě zajímá a baví.
 • Společně budeme hledat a rozvíjet, v čem jsi dobrý a co ti jde.
 • Nebude tě rušit zvonění, když se do něčeho zabereš.
 • Budeš se učit vlastní zkušeností a objevováním (ať je to venku nebo uvnitř).
 • Neřešíme známkování.
 • Učit se budeme navzájem - starší nebo zkušenější spolužáci ti ukážou, jak na to.
 • Sám si určíš tempo i kolik toho chceš dnes zvládnout a čemu se chceš věnovat.
 • Čeká tě samostatná práce i projekty s kamarády.
 • Budeme hodně venku.
 • Můžeš si vybrat kdy a kde se učíš (např. v leže na koberci), proběhnout nebo protáhnout se můžeš kdykoliv se ti bude chtít.
 • Učitel bude tvým průvodcem v učení a objevování.
 • Budeme poslouchat, co říkáš a co chceš, zajímá nás, co právě potřebuješ a co prožíváš.
 • Na pravidlech se domluvíme společně.

 

DEN V NAŠÍ ŠKOLE


 

Začínáme v 8:45

 

Začínáme blokem s průvodcem.

Jsme rozděleni podle následujících skupin:
 • 1.-3. třída
 • 4.-5. třída
 • 6. třída
 • 7.třída
 • 8.-9. třída
 
V okamžiku, kdy bychom přijali větší množství žáků, půjdeme cestou dalšího dělení ročníků.
Před koncem bloku nás seznámí průvodce se semináři v druhé části a my si vybereme, co nás ten den láká.
Můžeme se rozhodnout také pro samostatnou práci.

 

Od cca 11:00 následuje druhý blok:

 • jsou nabízené/vypsané semináře, dílny, výchovy atd.,
 • na ty se můžeme hlásit až do vypsaného počtu,
 • potkáváme se tady a pracujeme ve smíšeném věkovém kolektivu,
 • v tomto čase se můžeme rozhodnout pro samostudium – ale nerušíme hlavní program.

 

Den uzavíráme a hodnotíme opět v kruhu s průvodcem.

 

Semináře či dílny pokračují někdy i odpoledne:

 • organizují je průvodci či externisté,
 • někdy jedeme někam na exkurzi, do bazénu nebo k nám přijde zajímavý host.

 

Do cca 15:00 funguje družina.

UKÁZKA NAŠEHO HODNOCENÍ (NEZNÁMKUJEME)


Petře, v tomto pololetí ses stal rozhodnějším a méně ses nechal ovlivnit názorem ostatních, pokud ses s ním neztotožňoval. Úspěšně jsi pokračoval v hledání síly k vyjádření svého názoru a odvahy k řešení konfliktů. Někdy jsi snahu o komunikaci vzdal a pak jsi byl nespokojený s tím, jak situace dopadla. Ne vždy sis plně uvědomoval svůj vliv na ostatní, spíše jsi měl tendenci se podceňovat. Tvé chování bylo i nadále rytířské v tom nejlepším slova smyslu, možná sis někdy přišel v této roli dost opuštěný. Více Ti vyhovovala samostatná práce, k ní ses často uchyloval i tehdy, když zadaná skupinová práce drhla. Ctíš pravidla a dohody.

 

V hodinách jsi pracoval s chutí, projevoval jsi o výuku zájem a aktivně ses zapojoval do práce. Pokud jsi něco z probírané látky nepochopil napoprvé, houževnatě ses snažil přijít věci na kloub, sám jsi několikrát požádal o pomoc ve Tvém volném čase. Domácí úkoly jsi většinou zpracovával včas, někdy jsi plnil i dobrovolné úkoly navíc. Pokud jsi zadanou práci výjimečně neodvedl, měl jsi většinou dobrý důvod. Při sebehodnocení jsi měl tendenci se mírně podceňovat.

 

V hlavním vyučování jsme spolu prošli epochami zeměpisu Evropy, českého jazyka, ekonomické matematiky, starověkého Říma a fyziky. Zeměpis Evropy sis osvojil do té míry, že znáš a najdeš na mapě většinu evropských zemí a jejich hlavních měst, dokážeš rámcově popsat život v jednotlivých částech Evropy a to, co ho ovlivňuje. V epoše i hodinách českého jazyka jsi s pomocí rozpoznával slovní druhy. U sloves jsi zpravidla správně určil osobu, číslo a čas. Při vypracování slohových úkolů (zpráva, oznámení, vypravování, osobní dopis) se často objevoval Tvůj smysl pro humor, občas ale na úkor jinak dobré kvality práce. Matematika pro Tebe byla zpočátku výzvou, postupně se Ti ale podařilo do problematiky proniknout. Počítání s poměry, zlomky a čísly s desetinnou čárkou, rozklad čísel na prvočinitele a určování nejmenšího společného násobku už nyní zvládáš řešit bez pomoci. V epoše starověku jsi sledoval historii antického světa od Alexandra Velikého až po nástup císařů na římský trůn pozorně a s velkým zájmem, získal jsi dobrý přehled o dění v té době. Bylo vidět, že Tě historie velmi zajímá. V epoše fyziky – akustiky jsi byl aktivní, dával jsi pozor a často jsi rád doplňoval výklad vlastními postřehy. Učivo o vlastnostech zvuku a šíření zvuku jsi dokázal bezchybně použít v příkladech v obou testech.
U většiny sešitů došlo proti minulému roku k viditelnému posunu k lepšímu. Psal jsi čitelněji, používal jsi ke zdůraznění barvy, zlepšily se i obrázky. Stále je však ještě co zlepšovat – soustřeď se ještě víc na celkovou úpravu, dodržuj okraje, piš perem. Nauč se po sobě důkladně pročítat napsaný text a opravovat si chyby z nepozornosti (vynechaná písmena, háčky a čárky, špatně opsaná matematická znaménka aj.). Očekávám, že dokončíš mapu Evropy v sešitu z epochy zeměpisu.

 

V hodině anglického jazyka jsi stále více projevoval zájem o jazyk, a to i v domácí přípravě. Velice pozitivně jsi reagoval na podněty a tvé vyjadřování nabývalo na jistotě. S malou pomocí jsi zvládl správnou výslovnost i hlasité čtení a překlad. Bez větších problémů jsi zvládl probíraný obsah učiva a slovní zásobu. Do budoucna se zaměř na domácí přípravu a vedení učebního materiálu. V hodinách německého jazyka jsi vždy velmi dobře spolupracoval. Novou látku sis osvojoval rychle. Při samostatném písemném překladu vět jsi velmi dobře zvládl používat pravidla časování sloves v přítomném čase. Byl jsi schopný předčítat srozumitelně a plynule neznámý text. Projevil jsi zájem o čtení německé literatury v originále. Do budoucna se zaměříme na učení dalších gramatických pravidel, zvláště na časování sloves v préteritu a rozšiřování slovní zásoby, abys mohl snadněji porozumět literárním textům.
V hudební výchově jsi dobrovolně přešel na tenorovou flétnu, což bylo přínosem pro hru celé třídy a zároveň podnětem pro ostatní spolužáky, aby také začali hrát na jiný druh flétny. Posunul ses i ve zpěvu. K výraznému pokroku u Tebe došlo ve výtvarné výchově, postupně ses naučil vhodně zvolit velikost a zachovávat proporce. V hodinách tělesné výchovy jsi poctivě přistupoval ke všem činnostem.

 

I v příštím pololetí Tě rád podpořím při hledání vhodné síly hlasu a míry sebeprosazování. Tvůj názor je cenný, neboj se jej říkat tak, abys byl slyšet – a nemusí to nutně znamenat, že budeš křičet. Trénuj také dál odhad správných rozměrů a proporcí, pomůže Ti to i s úpravou sešitů. Především některé Tvé sešity si zaslouží, abys jim věnovat více úsilí, např. projekt stromu. Kontroluj po sobě, cos zapsal, správně zapsané zadání příkladu Ti často může ušetřit práci.

Korespondenční adresa:
Naše základní škola, z. ú. Stradonická 191 267 05 Nižbor
Koordinátor projektu:
Jana Havlíčková, tel: 607 068 228info@naseskola.eu
Adresa školy:
Pode Zděmi 402267 27 Liteň

bankovni spojeni: Fio Banka: 2600950375/2010 IČO: 048 26 043 IZO školy: 181 076 454
datova schranka e9ry62w