Naše škola – návod k použití pro rodiče 

 

Milí rodiče, 

dostává se vám do rukou krátká příručka, která by vám v základních rysech měla představit Naši školu a vše, co vás při kontaktu se školou může potkat. Jedná se o neformální dokument, který by vám měl usnadnit orientaci ve struktuře školy a odpovědět na mnohé dotazy. 

 

Ředitel: Jan Jícha Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 608 617 096 

 

Zástupkyně ředitele: Veronika Perglerová Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Třídy a jejich učitelé 

 

Třída Učebna Název Třídní učitel 

1.-3. (I. třída) 1. patro Mlhovina Veronika Perglerová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

1.-3. (II. třída) 1. patro Kruh zvířat Libuše Václavíková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

4.-5. (III. třída) 2. patro Zuzana Tunová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

6. (IV. třída) 2. patro Anna Rychtaříková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

7. (V. třída) 2. patro Virgen Michal Kadeřábek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

8.-9. (VI. třída) 2. patro Tornádo Jan Jícha Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Asistentka ředitele, školní asistentka: Hana Vašková 

Náplň práce: Administrativa školy, přihlašování do jídelny, vyúčtování obědů, smlouvy, školné, rozcestník – vstřícná osoba s univerzální schopností odkázat na příslušná místa a zodpovědět obecné dotazy. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 608 309 887 

 

Metodik prevence: Anna Rychtaříková 

Náplň práce: Preventivně působí v oblasti sociálně patologických jevů (šikana, návykové látky, poruchy příjmu potravy). Spolupracuje s rodiči v případě výskytu takových jevů, poskytuje příslušnou pomoc žákům. 

 

Výchovný poradce, speciální pedagog, koordinátor kroužků: Kateřina Kůsová 

Činnost výchovného poradce: 

Poskytuje dětem a rodičům informace o dalších možnostech vzdělávání na středních školách, organizuje společnou prohlídku Veletrhu či burzy středních škol. 

Činnost speciálního pedagoga: 

V oddělené místnosti pracuje s dětmi, které vyžadují individuální péči („speciálně-pedagogická intervence“). S vyučujícími vypracovává individuální vzdělávací plány pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 13:00-14:00 (po předchozí domluvě) Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Družinářka: Jana Čápová Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 608 772 633 (od 8 do 17 hodin) 

 

Následující informace jsou většinou obsaženy ve Školním řádu, který je přístupný na školním webu a na nástěnce. Povinností každého žáka i rodiče je seznámit se se Školním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Tato příručka Školní řád nenahrazuje, pouze některé důležité body podává méně úředním jazykem. 

 

Informování o akutní nepřítomnosti a omlouvání hodin 

Při nepřítomnosti dítěte ve škole je rodič povinen informovat do tří dnů libovolným způsobem třídního učitele o této skutečnosti jakýmkoliv způsobem (email, SMS, Edookit) s přibližným výhledem doby nepřítomnosti. Ihned po skončení absence je rodič povinen řádně omluvit tuto absenci s uvedením důvodu a dny nepřítomnosti, a to dvěma možnými způsoby: buďto v Edookitu, nebo pomocí papírového notýsku, který děti na začátku roku obdržely. 

 

Plánovaná absence 

Pokud potřebujete své dítě uvolnit předem z vyučování, je nutné požádat o povolení třídního učitele nebo ředitele. Třídní učitel může povolit uvolnění na dobu maximálně jednoho týdne, delší absenci povoluje ředitel školy. K uvolnění se ve škole mohou vyjádřit všichni vyučující Vašeho dítěte. 

Ředitel také povoluje trvalou absenci v některém předmětu ze zdravotních či jiných důvodů. V takovém případě je třeba dodat předem žádost o uvolnění s lékařským doporučením. 

 

Akce v průběhu roku 

V průběhu školního roku pořádá Naše škola několik akcí, při kterých je velmi vítána vaše účast. Do těchto akcí patří tradiční setkání s vyučujícími při Slavnostech. Během školního roku 2017/2018 se budou konat čtyři slavnosti, které budou mít podobný průběh. 

Slavnosti jsou spojené s třídními schůzkami či individuálními konzultacemi rodičů, třídních učitelů a ostatních učitelů. 

Vánoční a Velikonoční slavnost je spojena vždy s jarmarkem dětí. 

 

Pravidelný časový harmonogram Slavností: 

Začátek Slavnosti - 17:00 hod 

Hudební a jiný program našeho Sboru z Bažiny a Našich dětí - 17 /17:45 hod 

Třídní schůzky, individuální konzultace - 18:00/19:00 hod 

Doprovodný program pro děti – externí aktivity (ukázka ptactva, přednáška, interaktivní hra...) - 18:00/19:00 hod 

Čajovna funguje po celou dobu konání Slavnosti a všechny děti se do ní mohou zapojit 

Vánoční a Velikonoční jarmark trvá od 17:00 - 19:00/19:30 hod 

V případě hezkého počasí se Slavnost koná venku a zapalujeme oheň. 

Oficiální časové ohraničení Slavnosti je od 17: 00 hod - 19:30 hod. 

 

Kromě Slavností máte příležitost se s jednotlivými vyučujícími setkat kdykoliv, kdy to uznáte za vhodné na individuální konzultaci. Termín individuální konzultace je nutné si domluvit přímo s daným vyučujícím; někteří si v případě nutnosti mohou i vypsat konzultační hodiny. 

 

Slezina – školní samospráva 

V průběhu školního roku se koná několik celoškolních porad nazvaných Slezina, při kterých má každý člen školy (učitel i žák) možnost se vyjádřit k aktuálnímu dění ve škole a koncepčním návrhům. 

 

Školská rada 

Pokud se chcete vy vyjádřit k čemukoliv ve škole, můžete využít Školské rady, případně se obrátit přímo na nás. Zástupcem rodičů ve ŠR je Martina Vondrová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

 

Telefony, mobily, tablety 

V Naší škole věříme, že skutečný svět je zajímavější a podnětnější nežli svět virtuální. Proto jsme po zkušenostech z předchozího školního roku přistoupili k zákazu mobilních telefonů ve škole. Na začátku každého dne budou mobily dětem vybrány a uloženy v bezpečí a následně po konci vyučování budou navráceny. Vzhledem k tomu, že víme i o prospěšném využití moderních technologií, mohou být mobily dětem na část vyučování vráceny pro účely výuky. 

 

Totéž platí i v družině. Družinové děti dostanou telefon od vychovatelky před odchodem z družiny. Pokud byste se potřebovali s Vaším dítětem domluvit, můžete volat na družinový telefon. Vychovatelka vzkaz dítěti vyřídí nebo Vám dítě předá k telefonu, jak budete potřebovat. 

 

Mobily není možné ve škole nabíjet z důvodu protipožární ochrany. 

Co se týče dalších předmětů, které Vaše ratolesti do školy nosí, je pochopitelně zakázáno nosit veškeré nebezpečné předměty. Stejně tak si Vás dovolujeme poprosit, aby děti do školy s sebou nebraly velké nebo rušivé hračky. 

 

 

Školné a další platby za vzdělávání a za užívání školských služeb 

Škola pro každý školní rok stanoví tzv. minimální školné ve výši, které za daných podmínek umožní škole zajistit vzdělávání žáků a pokrýt nezbytné související provozní výdaje. 

Minimální školné na školní rok 2017/2018 je stanoveno na 3.000 Kč za 1 měsíc prvního a druhého školního pololetí (září-červen) a 1.500 Kč za 1 měsíc letních prázdnin (červenec, srpen), tj. celkem 33.000 Kč za celý školní rok. 

Školné je splatné ve 4 splátkách takto: 

- do 15. července za měsíce září, říjen a listopad (min. 9.000 Kč) 

- do 15. října za měsíce prosinec, leden a únor (min. 9.000 Kč) 

- do 15. ledna za měsíce březen, duben, květen (min. 9.000 Kč) 

- do 15. dubna za měsíce červen, červenec, srpen (min. 6.000 Kč) 

V případě úhrady splátky školného za celý rok dopředu mají Zákonní zástupci Žáka nárok na slevu 2 % z této souhrnné platby. 

Navštěvuje-li denně školu více dětí jedněch zákonných zástupců, mají tito nárok na slevu ze školného za měsíce září až červen ve výši: 

20 % na druhé dítě navštěvující školu – min. školné pak činí 2.400 Kč/měsíc 

40 % na třetí dítě navštěvující školu – min. školné pak činí 1.800 Kč/měsíc 

100 % na čtvrté a další dítě navštěvující školu – min. školné pak činí 0 Kč/měsíc 

Školné za měsíce červenec a srpen nejsou touto slevou postiženy. 

Minimální školné pro žáka s povolením individuálního vzdělávání (dále jen „IV“), jehož fyzická účast na školním vyučování je menší než 20 %, je stanoveno na 1.500 Kč/ školní pololetí. Toto školné je splatné ve dvou splátkách: 

- do 15. července za 1. školní pololetí – tj. září až leden (min. 1.500 Kč) 

- do 15. ledna za 2. školní pololetí únor až srpen (min. 1.500 Kč) 

Pro žáky s povolením IV a účastí na školním vyučování rovnou či vyšší než 20 % platí minimální školné dle ostatních bodů dle tohoto článku. 

 

Platby za družinu 

Příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině jsou stanoveny ve výši 500 Kč měsíčně za jedno dítě, pokud dítě dochází do školní družiny 2 a více dnů v týdnu. Při docházce žáka do školní družiny pouze 1 den v týdnu stanovil ředitel školy příspěvek 100 Kč měsíčně na jedno dítě. Tyto částky platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 

 

Další náklady na studium 

Rodiče hradí učebnice, sešity a speciální výtvarný materiál na Vv a projekty (základní potřeby, papír apod. hradí škola). Není-li stanoveno jinak, vybírá se finanční příspěvek na akce mimo školu v plné výši nákladů. Třídní učitelé rozhodují a informují rodiče o tom, jestli vytvářejí předem třídní fond, který pak zpětně vyúčtují, nebo vyberou peníze na každou akci zvlášť. Většina akcí, které se konají ve škole (přednášky, besedy, promítání…) je hrazena školou. Všechny náklady se snažíme držet na co nejnižší úrovni, finančně náročnější akce, tj. taková, kde náklady přesahují 1000 Kč (týdenní výjezd, zahraniční pobyt, škola v přírodě…) se koná nejvýše jedna za pololetí. V případě, že někdo má dlouhodobější problémy s financováním takovýchto akcí, je vhodné o tom školu informovat. 

Číslo školního účtu: 2301009542/2010 (všechny platby vyjma sponzorských darů). 

 

Výlety a školní akce 

Povinnou součástí výuky jsou mnohé výlety, exkurze a návštěvy různých zařízení. Tyto akce přímo souvisí s probíranými tématy ve škole, mnohdy je k nim přidružena školní nebo domácí příprava stejně jako domácí úkoly. Přímo v průběhu akce je po žácích taktéž vyžadováno pracovní nasazení. Většina akcí začíná i končí v Berouně na nádraží. Pokud někdo potřebuje přistoupit, případně vystoupit někde v průběhu trasy, je to možné. Tuto skutečnost však musí rodiče dítěte s dostatečným předstihem nahlásit vedoucímu akce. Na každou akci je školou zajištěn patřičný dozor a není-li uvedeno jinak, jsou na den akce odhlášeny obědy, proto děti potřebují vlastní svačinu i pití. 

 

Přímá komunikace se školou 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se prospěchu vašeho dítěte nebo čehokoliv dalšího jsou vám k dispozici především třídní učitelé, kteří jsou vám schopni případně předat další kontakty na příslušné vyučující nebo jiné zaměstnance školy, pokud je nenajdete v tomto dokumentu. 

 

Účast rodičů na dění ve škole 

Naše škola vznikla jako komunitní, založili si ji sami rodiče, s původní ideou společně se podílet na jejím vzniku a provozu. Nastaveno bylo co nejnižší školné, aby se škola nestala elitní a nedostupnou. Oba tyto faktory nás vedou k přesvědčení, že rodiče by podle svých možností mohli i měli být činní v rozvoji a fungování školy. Možnosti takové vaší účasti jsou zejména: 

- brigádní pomoc (další rekonstrukce nás snad příští rok nečeká, ale občas je potřeba něco menšího i během roku; jen pro zajímavost: sousední státní MŠ má ve Školním řádu zanesenu povinnost 5 hodin brigádnické práce na rodiče a rok; my toto téma ponecháváme na vašem uvážení) 

- finanční výpomoc nad rámec smluvního školného (rádi vystavíme potvrzení) 

- ideová výpomoc – návrhy na zajímavé programy, výlety, setkání s osobnostmi (takováto pomoc má skutečný smysl jen tehdy, když kromě nápadu dodáte i základní informace, kontakty, otvírací doby apod., příp. se sami nabídnete jako organizátor či zprostředkovatel) 

- osobní účast na vyučování – jste odborníkem na téma související s výukou? Pracujete v zajímavém provozu? Můžete tam některou třídu pozvat na exkurzi. 

Děkujeme všem z vás, kteří jste už různým způsobem Naší škole pomohli!

Přinášíme Vám aktuální informaci o nyní platných rozvrzích 2017/2018

 

1.-2. tř.

Mlho

Vina

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

ČJ

M

UK

UK

 

 

 

 

Úterý

 

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

 

 

Středa

 

ČJ

ČJ

Čj

Pr

 

 

 

 

Čtvrtek

 

M

M

Tv

Tv

 

 

 

 

Pátek

 

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

 

 

 

 

3. tř.

Mlho

vina

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

ČJ

M

UK

UK

 

 

 

 

Úterý

 

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr, Aj

 

 

Středa

 

ČJ

ČJ

Čj

Pr

 

 

 

 

Čtvrtek

 

M

M

Tv

Tv

 

Aj

Aj

 

Pátek

 

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

 

 

 

 

1.-2. tř.

Kruh zvířat

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

 

 

 

Úterý

 

ČJ

ČJ

M

Pr

 

 

 

 

Středa

 

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

 

 

Čtvrtek

 

M

ČJ

Tv

Tv

 

 

 

 

Pátek

 

ČJ

M

UK

UK

 

 

 

 

 

3. tř.

Kruh zvířat

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

 

 

 

Úterý

 

ČJ

ČJ

Čj

Pr

 

 

 

 

Středa

 

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr, Aj

 

 

Čtvrtek

 

M

M

Tv

Tv

 

Aj

Aj

 

Pátek

 

ČJ

M

UK

UK

 

 

 

 

 

4.-5. tř.

 

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

M

Čj

M

Čj

 

 

 

 

Úterý

 

Tv

Tv

UKVv

UKVv

 

Aj

Aj

 

Středa

 

M

Čj

Pr

Pr

 

Pr

Pr

 

Čtvrtek

 

M

Čj

Čj

Čj

 

Pr

 

 

Pátek

 

M

Čj

UKHv

Aj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. tř

 

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

PrD / PrZ / PrZ / TvTv

 

Tv/Tv

Tv/Tv

 

Úterý

 

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

 

M

M

 

Středa

 

PrPř

PrPř

Vv

Vv

 

PrPř

PrPř

 

Čtvrtek

 

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

 

Hv

PrPV

 

Pátek

 

M

M

PrVkO

PrVkO

 

 

 

 

+ delší projekty, výlety, sportovní kurzy

 

7. tř

Virgen

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

PrD / PrZ / PrZ / TvTv

 

Tv/Tv

Tv/Tv

 

Úterý

 

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

 

Vv

Vv

 

Středa

 

M

M

Nj

Nj

 

PrPř

PrPř

 

Čtvrtek

 

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

Aj/Čj

 

Hv

PrPV

 

Pátek

 

PrPř

PrPř

PrVkO

PrVkO

 

M

M

 

+ delší projekty, výlety, sportovní kurzy

 

8. tř

Torná

Do

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

PrD / PrZ / PrCh / PrF

 

Pr

Hv

 

Úterý

 

Čj

Čj

M

M

 

Tv

Tv

 

Středa

 

Aj

Aj

PrPř

PrPř

 

Vv

Vv

 

Čtvrtek

 

M

M

Čj

Čj

 

Tv

Tv

 

Pátek

 

Nj

Nj

PrZ

PrPV

 

Aj

Aj

 

+ delší projekty a sportovní kurzy

 

9. tř

Torná

Do

0

7.55-8.40

1

8.50-

9.35

2

9.40-

10.25

3

10.45-

11.30

4

11.35-

12.20

5

12.25-

13.10

6

13.15-

14.00

7

14.05-

14.50

8

14.55-

15.40

Pondělí

 

PrD / PrZ / PrCh / PrF

 

Pr

Hv

 

Úterý

 

M

M

Čj

Čj

 

Tv

Tv

 

Středa

 

Aj

Aj

PrPř

PrPř

 

Vv

Vv

 

Čtvrtek

 

Čj

Čj

M

M

 

Tv

Tv

 

Pátek

 

Nj

Nj

PrZ

PrPV

 

Aj

Aj

 

+ delší projekty a sportovní kurzy

 

Milí rodiče,

zde jsou souhrnné informace ke způsobu objednávání, odhlašování a platbě obědů:

 • Školní jídelna - Mateřská škola „Sluníčko“, příspěvková organizace

     Bankovní spojení: Komerční banka

     Číslo účtu:             51-4866170287/0100

      IČO:                      75030357

 • prosíme zřídit inkaso ve prospěch MŠ bez omezení data s limitem 1000 - 1500Kč/měsíc (mělo by být strháváno méně)
 • cena obědů, které si strhává jídelna inkasem z účtu: 

  • 6 – 10 let            Kč  24,-

  • 11 – 15 let            Kč  25,-

  • nad 15 let             Kč  26,-

 • strhávání z účtu bude probíhat vždy zpětně - za leden k 15.2., za červen tedy až k 15.7.
 • děti brzy (ideálně zítra) přinesou papírovou přihlášku ke stravování, tu prosím vyplněnou vraťte zpět do školy
 • odhlašování obědů: bude probíhat individuálně přímo v jídelně  u pí Mazancové - telefonicky či SMS na tel: 721 836 439, vždy do 8:00 příslušného dne, výjimkou jsou školní akce, v tom případě odhlásí stravu škola hromadně
 • pro připomenutí - Naše ZŠ Liteň doúčtovává za každý odebraný oběd paušální částku 25 Kč na pokrytí nákladů dopravy a výdeje jídel po uplynutí měsíce dle skutečně odebraných jídel

 AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK NALEZNETE NA WEBOVÉM ODKAZU

http://www.ms-nizbor.cz/stranka-jidelnicek-9

 

 

Původní informace:

 

 Milí rodiče,

 

rádi vám oznamujeme, že od nového roku, tj. fakticky od 3. 1. 2017, přecházíme k jinému dodavateli obědů. 

Nově pro nás bude vařit školní jídelna při MŠ „Sluníčko“ Nižbor.

Cena oběda zůstává kolem 50 Kč (cca 25 Kč oběd samotný + 25 Kč dovoz a  výdej). Školka vaří jen jedno jídlo, není možnost výběru. Jídelníček, který vám může pomoci s rozhodováním, najdete v příloze. Pozor, svačiny nepodáváme, týkají se nás jen obědy. Během vánočních prázdnin zařídíme náš vlastní odhlašovací systém, ten školka neposkytuje, dáme vám včas vědět. 

V tuto chvíli potřebujeme, abyste se co nejrychleji vyjádřili, zda chcete obědy pro své dítě objednat. Odpovídejte prosím na tento mail, případné dotazy i telefonicky. 

V dalším kroku bude potřeba nastavit v bance nové inkaso ve prospěch účtu školky u Komerční banky, číslo účtu: 51-4866170287/0100, limit doporučen na 1500 Kč, stačí zařídit do 15. ledna. To už se týká jen přihlášených.

Doufáme, že všichni budeme s obědy z Nižbora spokojeni.

Přeji pěkný večer

Hana Vašková
asistentka ředitele

Naše základní škola, z. ú.
Pode Zděmi 402, Liteň
www.naseskola.eu
tel.: 608 309 887

 

 

DĚNÍ Z II. STUPNĚ!


 Zpátky z Banátu, zavzpomínejte s námi:-)

http://vanuatu.rajce.idnes.cz/Banat_2017/

 

 

 

 DĚNÍ Z I. STUPNĚ! 2018

 
pondělí 19.2. si ještě jednou zopakujeme římské číslice. Po přestávce se připravíme na úterý a budeme řešit hlasování a volby a dojde i na malé divadlo a písničky.
 
úterý 20.2. pojedeme do divadla Minor na představení Demokracie. 
Sejdeme se ve vestibulu vlakového nádraží v Berouně už v 7:45. Pojedeme vlakem (Os8821) v 8:03. Kdo bude potřebovat přistoupit po cestě, dejte mi prosím všas vědět. Budeme opět ve třetím vagónu. Kartičky PID nebo průkaz s datem narození a fotkou prosím s sebou! Předpověď bohužel není příznivá, vydáme se tak po představení rovnou domů. Vyrazíme ze Smíchova (Os8836) ve 12:14, děti si prosím vyzvedněte na nádraží v Berouně ve 12:57.
Dětem dejte prosím s sebou do batohu velkou svačinu, pití, pláštěnku a PID průkazky. Prosím také o vhodný společenský oděv. Oběd by děti už mohly zvládnout doma. Bude mít někdo zájem o družinu?
 
Ve středu 21.2. nás čeká dílna psaní, kde si zapíšeme i to, co si z představení pamatujeme. Zkusíme si nakreslit jednoduchou formu a po přestávce budeme počítat a rýsovat. A zkontrolujeme si, že máme všichni převlečení na čtvrteční tělocvik v šatně.
 
Ve čtvrtek 22.2. půjdou starší s Cibulí cvičit do tělocvičny, mladší budou cvičit ve Zvířecím kruhu tentokrát se mnou. 
 
pátek 23.2. budeme nejdřív počítat a pak nás čeká čtenářská dílna. Kdo potřebuje, doneste si rozečtenou knihu z domova. Po přestávce se budeme věnovat ročníkové práci. V jídelně pak nachystáme slavnostní prostírání k obědu, prosím i o vhodný oděv. Je také možné, že v tento den přijede do školy sanitka, kterou si děti budou moci prohlédnout, termín ale bohužel není fixní (podle aktuální situace vytíženosti), pokud to nevyjde tento pátek, následující by mohl být reálný také. 
 
A ještě připomínám, že v termínu od 12.3. do 18.3. budou jarní prázdniny.
Mějte se krásně,
Veronika

Korespondenční adresa:
Naše základní škola, z. ú. Stradonická 191 267 05 Nižbor
Koordinátor projektu:
Jana Havlíčková, tel: 607 068 228info@naseskola.eu
Adresa školy:
Pode Zděmi 402267 27 Liteň

bankovni spojeni: Fio Banka: 2600950375/2010 IČO: 048 26 043 IZO školy: 181 076 454
datova schranka e9ry62w