NAŠE PRINCIPY


Chtěli bychom děti vést k odpovědnosti. Odpovědnosti vůči sobě, druhým i společnosti. Děti, které pocítí, že jsou druhými přijímány, a že se mohou svobodně vyjádřit. Děti, které se budou umět rozhodovat ve věcech, jež se jich dotýkají a naučí se tak pojmu demokracie. Demokracie jako vidění světa, kde jsou pravidla utvářena společně, na základě koncensu všech.

  • Pomáháme objevovat a rozvíjet talenty dítěte.
  • Bereme chybu jako součást učení.
  • Postupujeme od konkrétního k více abstraktnímu.
  • Využíváme diskuse a prezentace myšlenek.
  • Vedeme žáky k utvoření a obhajobě vlastního názoru.
  • Učíme se konstruktivní zpětné vazbě.
  • Integrujeme děti se speciálními potřebami.
  • Umožňujeme domácí vzdělávání.

 

KOMPETENCE ŽÁKŮ

Kompetence, tedy to, co by měl žák zvládat... Definuje je jasně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání daný MŠMT a jsou tak závazné i pro nás. Kompetence nestojí samostatně, ale prolínají se celým vzdělávacím procesem a vzájemně se doplňují! V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. (RVP)

Co by měl zvládat náš deváťák?

UČENÍ

Plánuje, organizuje a řídí vlastní učení. Umí pracovat samostatně na zadané práci, proaktivně si najít oblast dalšího zájmu. Pozoruje, experimentuje a vyvozuje závěry. Má radost z poznávání /objevování světa kolem sebe a projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a učení. Má jasnou představu o smyslu své práce a chce ji dokončit. Uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Posoudí vlastní pokrok a dokáže pojmenovat své silné i slabé stránky či překážky v učení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vnímá nesrovnalosti či problémy, nebojí se na ně poukázat, dokáže je popsat. Řeší problémy samostatně i ve skupině. Volí vhodné způsoby řešení. Čerpá ze svých zkušeností při řešení podobných situací. Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Nenechá se odradit případným nezdarem. Objevuje i netradiční, neobvyklá a kreativní řešení, THINK OUT OF THE BOX, v závislosti na okolnostech a situaci. Je schopný nahlédnout problém/úkol z více úhlů. Ověřuje prakticky správnost řešení problémů. Umí se rozhodnout a nést za to zodpovědnost.

KOMUNIKACE

Dokáže vyjádřit své myšlenky a názory v ústním, písemném i uměleckém projevu. Vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Je schopen vést dialog. Dokáže obhájit vlastní názor i argumentovat. Komunikuje podle respektujících principů (ve skupině spolužáků i s učiteli). Naslouchá druhým lidem. Rozumí různým typům textu, vnímá nonverbální komunikaci i umělecké projevy.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

Spolupracuje ve skupině. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na vytváření a dodržování pravidel. Zapojuje se do diskusí. Umí dávat i přijímat zpětnou vazbu. Chápe potřebu spolupracovat s druhými. Respektuje různá hlediska a zkušenosti. V případě potřeby požádá o pomoc a dokáže ji také poskytnout. Učí se zdvořilému jednání a společenskému chování. Buduje si sebeúctu a přirozenou sebedůvěru. Zná svá práva a povinnosti.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

Respektuje hodnoty a přesvědčení druhých lidí. Chápe základní principy společenských norem i zákonů. Odmítá útlak a hrubé zacházení. Uvědomuje si povinnost postavit se proti násilí. Ctí hlavní tradice, historické a kulturní dědictví. Je si vědom základních ekologických souvislostí. Snaží se jednat podle principů trvale udržitelného rozvoje.

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti práce. Orientuje se v náplni různých profesí. Má představu o svém rozvoji a přemýšlí o profesním zaměření. Chápe podstatu a souvislost zaměstnání a mzdy resp. výdělku. Rozumí roli podnikatele a zaměstnance.

CO NÁS OSLOVUJE


Jednou z možností, jak porozumět našemu záměru, je udělat si chvilku čas a přečíst si či zhlédnout některé z následujících odkazů, které korespondují s naším vnímáním problematiky školství, rozvoje dětí a jejich duše.Častá otázka ze strany rodičů - jak děti z alternativních škol obstojí v životě

V tomto článku je docela pěkně vysvětlen vliv známkování na naši motivaci, stejně jako zdůvodnění, proč se změny ve státním systému školství prosazují tak pomalu

Krátký pohled na nedostatky českého školství očima dětí

Jana Nováčková - Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek. (Příspěvek z českého prostředí.)

 Nebylo centrálně řízené školství lepší než to dnešní?

Moc pěkné shrnutí, proč změnit náš přístup


Korespondenční adresa:
Naše základní škola, z. ú. Stradonická 191 267 05 Nižbor
Koordinátor projektu:
Jana Havlíčková, tel: 607 068 228info@naseskola.eu
Adresa školy:
Pode Zděmi 402267 27 Liteň

bankovni spojeni: Fio Banka: 2600950375/2010 IČO: 048 26 043 IZO školy: 181 076 454
datova schranka e9ry62w