•   Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 přijímáme následující přihlášené děti: 101 102 103 104 105 106 107 109 110 odklad 111 113 115 116 201 202 203 204 205 207 208 209 210 212 213 602 603 605 606 607 Písemná vyrozumění o přijetí či nepřijetí rozešleme v nejbližších dnech. Prosíme ty rodiče, kteří se rozhodnou, že jejich přijaté dítě k docházce v Naší škole nenastoupí, aby nám o tom dali neprodleně zprávu a uvolnili tak místa dalším zájemcům.  Jan Jícha, ředitel NŠ    
  Celý článek
 •      
  Celý článek
 • Milí rodiče, zde jsou souhrnné informace ke způsobu objednávání, odhlašování a platbě obědů: Školní jídelna - Mateřská škola „Sluníčko“, příspěvková organizace Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 51-4866170287/0100 IČO: 75030357 prosíme zřídit inkaso ve prospěch MŠ bez omezení data s limitem 1000 - 1500Kč/měsíc (mělo by být strháváno méně) cena obědů, které si strhává jídelna inkasem z účtu: 6 – 10 let Kč 24,- 11 – 15 let Kč 25,- nad 15 let Kč 26,- strhávání z účtu bude probíhat vždy zpětně - za leden k 15.2., za červen tedy až k 15.7. děti brzy (ideálně zítra) přinesou papírovou přihlášku ke stravování, tu prosím vyplněnou
  Celý článek
 • 1
 • 2
 • 3

JAK TO U NÁS FUNGUJE

 • Vzděláváme se společně

  Podporujeme spolupráci dětí různého věku a znalostí.
 • Děti si plánují část výuky samy za pomoci průvodce

  Mají možnost učit se samy, v blocích s průvodcem, zapojit se do různých projektů. Průvodce koordinuje ranní/dopolední blok, odpolední si sestavují děti a průvodce je rádcem a skutečným průvodcem ve Světě poznání.
 • V „Naší škole“ nezvoní

  Zvonění je rušivý element. Dnes už se ví, že soustředit se na práci 45 minut v kuse nikdo nedokáže. Když už se děti zaberou do práce, je lepší, když se naučí samostatnosti a zodpovědnosti, hlídají si čas sami. Díky tomu se lépe naučí odhadovat svoje tempo a schopnost zpracovat úkol v potřebném termínu. Dalším důvodem byla možnost průvodců lekci mírně zkrátit nebo protáhnout podle dětí a nenechat se například uprostřed zajímavé diskuse vyrušovat nepříjemným rušivým zvukem.
 • V „ Naší škole“ se neznámkuje

  Je pro nás důležité využívat jiné způsoby motivace, které budou z dlouhodobého hlediska větším přínosem. Využíváme spíše vnitřní pozitivní motivace.
 • Pracujeme s principy respektovat a být respektován

  Záleží nám na tom, aby se děti cítily respektovány a zároveň si budovaly respekt ke svému okolí.
 • Využíváme nenásilné komunikace a konstruktivní zpětné vazby

  "Mluviti stříbro. Mlčeti zlato." Společně se učíme naslouchat, porozumět svým emocím, emocím protistrany, učíme se své emoce popsat a správně pojmenovat. To pomáhá dětem komunikovat bez afektu. Zveme druhou stranu k řešení situace. Chceme mluvit s dítětem, ne na něj.
 • Vnímáme svět kolem nás

  Do školy přinášíme témata z reálného světa, vyrábíme pomůcky pro další výuku během dílen a výchov. Pořádáme výlety do přírody, zveme hosty k diskusím a navštěvujeme muzea, výstavy i například pracovní prostředí rodičů.
 • Pracujeme nejen s dětmi, ale i s rodiči

  Děti jsou odrazem nás samých. Učí se přirozeně nápodobou. Podpora rodiny je velkou a podstatnou součástí života dítěte. Snažíme se o co nejužší kontakt s rodiči. Seznamujeme je s přístupy a metodami, které uplatňujeme ve výuce, pořádáme workshopy, snažíme se co nejvíce diskutovat, podporovat se navzájem a trávit čas společně.
 • Pomáháme objevovat a rozvíjet talent dítěte

  Podporujeme dítě v jeho zájmech. Jsme s ním, když zdolává nové výzvy. Vedeme dítě k poznávání svých silných a slabých stránek a k utváření svých hodnot.
 • 1

Filosofie a vize

 • Zřizovatelem Naší školy (NŠ) je Naše základní škola, z. ú.
 • Adresa NŠ je: Pode Zděmi 402, 267 27  Liteň
 • Korespondenční adresa NŠ je: Stradonická 191, 267 05  Nižbor
 • Kontaktní telefon NŠ je: 608 309 887
 • Ředitel školy:

 

 •  Naše škola je soukromá škola,  založená z iniciativy několika rodičů z oblasti Berounska. Sídlo nalezla v areálu bývalého učiliště v městyse Liteň, kde má k dispozici jak učebny, tak i venkovní prostory (dvůr a zahradu).
 •  Jde o neziskový projekt kombinující financování státními dotacemi a participací rodičů.
 • Konečná kapacita školy je 153 dětí; pro první rok provozu je to (vzhledem k požárním a jiným normám) 60 dětí.


Začínáme jako malotřídka. Učíme 1. a 2. třídu společně, dále 3.-5. a společný druhý stupeň. S přibývajícím počtem žáků počítáme jak s možností rozdělit je podle věku (zejm. na druhém stupni), tak i otevřít více paralelních smíšených tříd (spíše na prvním stupni).

S ohledem na ekonomické i pedagogické aspekty plánujeme třídy o 15-17 žácích    

 •  Žák v NŠ plní svou povinnou školní docházku. Proto je jeho povinností se účastnit vyučování každý den (vyjma dohodnutých režimů kombinujících školní a domácí vyučování), docházet do něj včas a omlouvat absenci.
 • Hlavním cílem každého dne prožitého v NŠ je radost z poznávání a možnost se odpoledne ohlédnout za proběhlým dnem a vyjmenovat několik pozitivních zážitků i konkrétních poznatků či dovedností, jimiž byl žák obohacen.
 • Žák nechodí do školy sloužit učitelům, plnit jejich příkazy, normy a plány. Školy ani učitelů se nebojí, nestresují ho termíny a testy. Do školy se těší, na učitele se obrací o podporu, buduje si s ním vztah vzájemné úcty.
 • K žákům se učitelé a vedení školy chovají s respektem, který je ale vzájemný a zahrnuje také respekt k ostatním dětem. Nejde tudíž o naprostou volnost, která by v důsledku mohla být rušivá a rozkladná. Žák je veden k pochopení, že respekt znamená možnost kdykoli se vyslovit se svým přáním, komentovat průběh vyučování a navrhovat změny, ale nikoli právo chodit do školy podle vlastního uvážení, kdykoli se vzdálit z učebny, narušovat výuku, chovat se sebestředně či hrubě. Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého.
 • Učitel není nadřízeným žáka. Je jeho partnerem, průvodcem, inspirátorem, koordinátorem jeho aktivit. Povzbuzuje ho k řešení úkolů, a to i takových, na které by si žák sám netroufal.
 • Učitel ukazuje žákům cestu, „nese pochodeň“, je jim příkladem. Do učitelského sboru vybíráme jen takové lidi, u nichž jsme si jistí, že s ohledem na svůj věk, rodinný stav a životní zkušenosti jsou vyspělými osobnostmi s kladným vztahem k učení a dětem, dostatečně erudované, ale zároveň i otevřené novým trendům, přizpůsobivé ve vztazích, současně i mají jasnou vizi „svého“ učení.
 • Učitel není nádeník, který by jen interpretoval osnovy. Je jejich spolutvůrcem, aktivně vytváří program každé hodiny, nelpí na dogmatech, rád se nechává překvapovat.
 • Učitel nevnucuje žákům své znalosti a způsoby řešení problémů, nechává je nahlédnout i do slepých uliček, dbá však na to, aby proces poznávání vedl přes všechny okliky k cíli a aby žáci v důsledku hledání neztráceli motivaci.
 • Učitel se obecně řídí školním vzdělávacím programem (ŠVP) a dbá na to, aby ke konci každého ročníku, ale zejména ke konci prvního a druhého stupně ZŠ žáci uměli a znali učivo nejméně v takovém rozsahu, jaký stanoví rámcový vzdělávací program (RVP).
 • Výuka probíhá ve dvou dopoledních blocích, příp. ještě jednom odpoledním. První dopolední je po třídách, druhý smíšený, odpolední pak zájmový (nebo jde o doplňkové odpolední vyučování u starších ročníků, které mají v RVP předepsaný vyšší počet hodin).
 • Učivo je soustředěné do tematických okruhů, které se probírají vždy 2-3 týdny a na mezioborové bázi. Nemáme tedy klasický rozvrh, kde se předměty střídají po 45min. hodinách. Podrobněji viz ŠVP.
 • Ve škole nezvoní, což ale neznamená časovou libovůli. Začínáme každý den v 8.45, přestávka je zhruba od 10.00 do 10.30 a druhý blok končí podle věku a zájmu žáků mezi 12.00 a 12.30. Odpolední blok je od 13.30 do 15.00, s možnými úpravami podle možností vyučujících, podle dopravy atp. Dojíždějící žáci mají možnost odjet autobusem po 15.00 hod.
 • Na vyučování navazuje družina pro děti do 17:00 hodin. Na družinu navazuje po 17:00  hodine z Litně autobus).

 

 

 

 

 

 • Učíme skutečné věci, „učivo“ není abstraktum, není to penzum „látky“ k probrání – je to odraz reality, tak jak ji žáci znají.
 • Nezačínáme systémem, ale poznáním jednotlivin. Tedy např.:

   

  Klasická škola

  Naše škola

  Čeština má sedm pádů. Kdo co, koho čeho atd. Do příště se je nauč, abys je mohl určovat.

  Vzpomeň si na co nejvíc podob svého jména. Kolik jich je? Zamýšlel ses někdy, proč jsi Jakub, ale jiné rodiny jsou bez Jakuba a teď mluvím s Jakubem? Je to tak s každým jménem? A co jiná slova? Nezačne nám to časem dávat nějaký systém?

 • Žádné „učivo“ neexistuje samo o sobě, všechno je součástí provázané skutečnosti. Proto je výuka zásadně interdisciplinární, žák není tlačen do škatule konkrétního předmětu a tím zbavován důvěry ve vztah školy a světa, naopak je veden k chápání věcí v souvislostech a školy jako mikrokosmu zrcadlícího reálný svět.

   

  Klasická škola

  Naše škola

  V češtině se učíme o původu místních jmen; jindy v matematice geometrické tvary; o rok později v zeměpise základy kartografie a průběžně nebo nikdy tvoříme v tělocviku choreografie či hrajeme skupinové hry.

  V rámci jednoho bloku si zakreslíme do mapy svá bydliště, řekneme si, proč se tak jmenují, vysvětlíme si princip měřítka a světových stran, na vzniklé mapě našeho regionu vyhledáme geometrické tvary a pro lepší pochopení si je přeneseme i do prostoru a ztvárníme tak, že se sami rozmístíme po třídě.

 • Nabyté poznatky se dále využívají, jejich aplikace pro řešení složitějších problémů z větší části nahrazuje zkoušení a testy. Nezkoumáme a nehodnotíme, co žáci od minula zapomněli, ale stálým rozšiřováním obzorů přirozeně podporujeme zapamatování starší látky.
 • Vyučování probíhá ve třídách tak, že každá (i smíšená) třída má přidělenu jednu stálou učebnu, kterou si může vybavit, uspořádat a vyzdobit podle svých preferencí. Učitel má při tom poradní hlas, který se v odůvodněných případech může změnit v rozhodovací (např. psát je lepší v sedě v lavici než na koleně).
 • Kdykoli to počasí a téma výuky dovolí, můžeme se přesunout ven. Jedním z rekonstrukčních plánů je i optimalizace prostor ve školní zahradě, tak aby tu mohla probíhat plnohodnotná výuka (bylo na čem sedět, bylo dobře slyšet atd.).
 • Nedílnou součástí areálu školy je volně přístupná železná věž, na kterou si děti rády chodí hrát. Dosavadní pozorování nás dovedlo k rozhodnutí, že přístup na tuto věž bude dětem během vyučování i přestávek z bezpečnostních důvodů zakázán, a to i u vědomí toho, že mnohé děti jsou vychovávány v režimu bez zákazů. V tomto i jiných odůvodněných případech (venkovní hrazda aj.) využije vedení školy svou pravomoc a vědomo si odpovědnosti, které má za děti po dobu vyučování, vydá bezpečnostní směrnice, které budou závazné i pro děti zvyklé na respektující výchovný přístup.

 

 

 

 

 • V první třídě ponecháváme tempo poznávání na dítěti. Samo dospěje k tomu, že chce psát, číst, počítat… Smíšená třída vede k tomu, že starší děti motivují mladší a vedou je k přirozené potřebě učení.
 • Výuka probíhá hravou, intuitivní formou, s hojným využitím montessori pomůcek vlastní nebo domácí výroby.
 • Nejpozději ve druhé třídě by si dítě mělo osvojit psaní všech písmen. Začínáme hůlkovým písmem, postupně přidáváme spojité psací. Usoudí-li dítě nebo rodiče, že je pro něj z jakéhokoli důvodu vhodnější některé psací písmo nespojité, bude mu jeho využívání umožněno. To však neznamená rezignaci na pozdější osvojení spojitého písma, tak jak jej vyžaduje vyhláška MŠMT.
 • Čtení vyučujeme metodou analyticko-syntetickou. Genetická metoda zůstává jako možnost pro ty, u nichž se to ukáže jako výhodnější.
 • Výuka počtů probíhá na základě metody prof. Hejného, s využitím jeho pracovních sešitů.
 • Každá spojitá třída má jednoho stálého učitele-průvodce, a to vždy v prvním dopoledním bloku. Po velké přestávce následuje projektové vyučování věkově smíšených skupin pod vedením i ostatních pedagogů.
 • Zhruba od 3. třídy se některé předměty vyučují i podle učebnic, a to podle rozhodnutí učitele[JV1] .

 

 • Na rozhodnutí učitele je, jestli bude využívat učebnice nebo vlastní materiály.
 • Výuka opět probíhá v celých spojitých třídách (1. dopolední blok), přičemž některé předměty mohou vyžadovat přesnější dělení podle věku (matematika) nebo podle pokročilosti (angličtina), v takovém případě se vytvářejí menší skupinky.
 • Projektové vyučování je opět společné, přičemž starší děti jsou vedeny k tomu, aby v rámci řešení zadaných úkolů zapojovaly menší děti, předávaly jim poznatky a současně se učily týmové práci, vedení, komunikaci a toleranci.
 • Více než na prvním stupni budou do výuky zapojeni externí odborníci, a to buď formou jednorázových přednášek, besed či vycházek, nebo delším angažmá při výuce celého tématu (např. 3 týdny fyziky).
 • NŠ podporuje domácí vzdělávání (DV), tzn. přijímá zápisy dětí na DV, poskytuje jim pedagogickou podporu, konzultace a přezkoušení, děti mají možnost se i nárazově účastnit vyučování.
 • Poplatek za DV jednoho žáka registrovaného v NŠ je 1500 Kč za pololetí.
 • Z ekonomických i sociálních důvodů je počet žáků na DV omezen. Konkrétní limity budou zveřejňovány vždy s ohledem na počet žáků zapsaných na denním studiu.
 • Kromě požadavků RVP (1. cizí jazyk od 3. třídy, 2. cizí jazyk od 6. třídy) nabídneme žákům i další možnosti. Angličtinu od 1. třídy formou každodenní hravé aktivity (kroužek 1-2x týdně nemá v tomto věku takřka žádný význam) – ta bude zahrnuta v denním rozvrhu a nebude se za ni připlácet.
 •  2. cizím jazykem v NŠ bude němčina. Starším dětem nabídneme i kroužek španělštiny, příp. podle zájmu i jiných jazyků.
 •  Stejně jako u každého předmětu, také výuka cizích jazyků bude provázána s běžným životem. Cílem je, aby děti od určitého věku (alespoň část třídy, která se pro ten účel může oddělit) byly schopny vnímat i výuku celého předmětu/tématu v cizím jazyce (např. Vv, tělocvik, ale i zeměpis apod.).
 • NŠ nezapomíná na slovenštinu. Vzhledem k možnostem našeho učitelského sboru si můžeme dovolit zahrnout slovenštinu do výuky tak, aby jí starší žáci byli vystaveni např. po dobu celého tématu a naučili se jí bez problémů alespoň pasivně.

 

 

 

 

 • Na prvním stupni se zaměřujeme na přírodu nejbližšího okolí a na poznávání sebe samých.
 • Na druhém stupni rozšiřujeme své obzory a systematizujeme nasbírané poznatky.
 • Část výuky probíhá v terénu.
 • Oproti RVP zařazujeme dříve nauku o lidském těle (4. třída) a naznačujeme i neparadigmatické souvislosti (poznatky orientální medicíny o vztahu těla a psychiky, reflexních zónách, akupresuře, výhodách meditace apod.).

 

 

 • Vv bude v NŠ už od začátku nadstandardní. Každý z učitelů má nějaký vztah k výtvarnému umění a tvořivosti, máme inspiraci i bohaté zdroje materiálů. Pomůcky na Vv by proto neměly představovat pro rodiče velkou finanční zátěž.
 • Stejně jako naučné předměty, také výchovné jsou zaměřeny na vztah školy a života, proto mnohé naše výtvarné práce se budou týkat estetizace reálných věcí a prostor.
 •  Nedílnou součástí rozjezdu NŠ bude i přeměna stávajícího areálu. Minimálně celý první rok se proto budeme v rámci vyučování i mimo něj zaměřovat na úpravu a dekorace učeben, chodeb i celého areálu.

 

 

 • Také praktické činnosti budou v NŠ zastoupeny v podstatně větší míře než v běžné škole a dá se říci, že právě toto je jednou z oblastí, v nichž se NŠ profiluje jako jedinečná.
 • Připravujeme dále variantu, kdy bude k dispozici budova bývalých dílen, kterou je možné dovybavit pro činnosti truhlářské, zámečnické, hrnčířské, keramické apod., areál poskytuje prostory, které by se po dohodě se správcem daly přeměnit na záhony a mohly by na nich probíhat pěstitelské práce. Neopomíjíme ani vaření, přípravu jídla a kulturu stolování.
 • NŠ nemá vlastní tělocvičnu. NŠ uzavřela dohodu se Sokolem Liteň o využívání místní sokolovny. Mimo to, tělocvik v zahradě školy se přímo nabízí.
 • Areál se nachází v těsné blízkosti CHKO Český kras, takže část výuky může probíhat v přírodě (cyklo, turistika, orientační běh aj.).
 •  V průběhu docházky žáci absolvují kurz plavání. Probíhají jednání o státem dotovaných kurzech.
 •  Jako mimoškolní aktivity se nabízí vodácké výlety, lyžařský výcvik a lezení na skály pod vedením našeho kvalifikovaného instruktora.
 • Všichni naši žáci absolvují dopravní výchovu.
 • V míře vyžadované RVP, ale spíše větší, poskytne žákům základy počítačové gramotnosti a podle osobních zájmů pak i jejich další rozvoj formou kroužku či klubu. Máme možnost zapůjčit pro děti tablety pro interaktivní výuku programování.
 • Výpočetní techniku využíváme pro vyhledávání informací, urychlení komunikace a administrativy a zpestření výuky.. Škola bude vybavena internetovým připojením a min. 1 počítačem přístupným i dětem.
 • V průběhu vyučování nebude dětem umožněno používat mobilní telefony. Ty se budou zapínat až po skončení vyučování. K tomuto opatření nás vedou i zkušenosti z jiných škol – závislost dětí na připojení (či jen držení telefonu v ruce), vznik a rozvoj nomofobie, nesoustředěnost, kyberšikana atd.
 • NŠ bude vybavena klasickými dřevěnými tabulemi nebo flip-charty.
 • Nedílnou součástí školního roku jsou i mimoškolní aktivity – výlety, exkurze, dílny, divadla, vycházky atd. Zpočátku půjde zhruba o 1 akci pro každou třídu do měsíce, postupně s rostoucími možnostmi a s ekonomickou stabilizací NŠ může těchto akcí přibývat. Bude však záležet i na dětech a na rodičích, do jaké míry jim tento typ výuky bude vyhovovat a také nakolik budou zvládat související dodatečnou finanční zátěž.
 • Vyzkoušené jsou např. ekologické programy v Ekocentru Čabárna u Kladna.
 • NŠ bude ve vlastním areálu pořádat pravidelné školní slavnosti, a to podzimní, vánoční, jarní a předprázdninovou. Účast na těchto akcích bude dobrovolná, uvítáme spolupráci rodičů na přípravách, avšak nebudeme ji vyžadovat. Respektujeme rozdílné přístupy rodin k instituci školy a nikoho netlačíme do spolkové či charitativní činnosti, o kterou nemá zájem. Na druhou stranu NŠ vzniká jako iniciativa rodičů a jakékoli činorodé zapojení dalších rodičů jen posiluje tuto její zárodečnou filosofii.

 • NŠ získala základ kvalitního knižního fondu z dědictví po významném pedagogovi, literárním vědci a autoru učebnic literatury PhDr. V. Nezkusilovi. Rozšiřování tohoto fondu a jeho umístění v odpovídajících, praktických i útulných podmínkách považuje vedení NŠ za jednu z priorit.
 • Škola zvládá předat a procvičit s dětmi maximum znalostí během vyučování. Proto žáci nedostávají domácí úkoly, práce doma bude využívána pouze pro přípravu na výuku v rámci projektového vyučování a nebude běžnou součástí dne dítěte.
 • Každý rodič má kdykoli právo vyjádřit se ke způsobu vyučování a vedení školy se bude zabývat každým podnětem, který v tomto ohledu dostane. Koncepční záležitosti je ale lépe řešit ve vhodných obdobích (konec roku, zač. roku, pololetí), aby nedocházelo k chaotickému tříštění názorů a požadavků v průběhu vyučovacích bloků.
 • Dobrovolná angažovanost rodičů je vítaná a žádoucí zejména v oblastech: úprava a výzdoba školního prostředí (prázdniny 2016, ale i dál), organizace a dobrovolnická pomoc při větších školních akcích, pořádání mimoškolních akcí a exkurzí, pomocný dozor při těchto akcích, šíření dobrého jména školy a shánění finančních prostředků z dotačních, komunálních, nadačních, sponzorských i soukromých zdrojů. To vše pouze na dobrovolné, nenátlakové bázi a s ohledem na časové možnosti rodičů, jejich schopnosti a kvalifikaci.
 • Rodiče se mohou přijít podívat do vyučování a strávit v něm tolik času, kolik uznají za vhodné. Neměla by se z toho ale stát pravidelná hromadná hospitace, která by děti rozptylovala či omezovala jejich spontaneitu.
 • Konzultace budou možné jak s třídními učiteli po vzájemné dohodě a pro návštěvu ve vyučování prosím kontaktujte přímo ředitele školy přes email jan.jicha@naseskola.eu.

 

 

 • Přístup NŠ není primárně výkonnostní a není zaměřen na automatickou návaznost na další akademickou dráhu. V případě, že žák či rodiče zamýšlejí pokračovat na studijním typu SŠ (zejm. gymnázium), je třeba o tom informovat vedení školy předem tak, aby těmto dětem mohla být věnována specifická pozornost ve smyslu sladění učiva NŠ s penzem informací požadovaným u přijímacích zkoušek, v ideálním případě už se zaměřením na konkrétní SŠ. Ideální stav je znát plány alespoň rok nejpozději půl roku dopředu.

 

 

 • „Kdo jsem já, abych tě soudil?“ můžeme si říci s klasikem a nehodnotit vůbec. To je však pomýlené – hodnotit se bude. Pozitivně, motivačně, ale i s naznačením rezerv. Na prvním stupni je hodnocení za práci v průběhu i na konci pololetí výhradně slovní, od šesté třídy můžeme už kromě toho dětem vysvětlit, že za určitý výkon by v klasické škole dostaly patřičnou známku. I v takovém případě platí, že hodnocení je zdrojem informace, nikoli stresu.
 • Obecně v Naší škole neprobíhá zdaleka tolik kvantifikovatelných aktivit jako v běžných školách – nejde o sběr známek za testy, jde o porozumění.

 

Klasická škola

Naše škola

Na projektu pracuje pět žáků. Jeden je lídr a tahoun, za výsledek dostane jedničku. Dva jsou spíše kreativní a dávají projektu výtvarnou podobu, to bude také za jedna. Čtvrtý by rád přispěl, ale nemá na to schopnosti, a tak jen kouká a dostane dvojku. Pátý je páté kolo u vozu, na projektu se mu dělat nechtělo, byl do něj přiřazen jako zbývající, ničím do něj nepřispěl a dostane čtyřku.

Na projektu pracuje pět žáků. Jsou to pouze ti, kdo si ho sami vybrali. Každý dělá to, co zvládá vzhledem ke svému věku. Ctí nejstaršího je, aby ze svého týmu dostal co nejvíc, a proto každého všemožně povzbuzuje a podporuje. Pokud se i přesto stane, že některý z členů týmu nedělá nic nebo ostatním práci kazí, může se mu stát, že si ho příště do týmu nevyberou.

 • Pro potřeby celostátního testování a statistik či pro přechod z NŠ na víceleté gymnázium (z 5. třídy) nebo na čtyřletou SŠ (z 9. třídy) je nutné, aby žáci zvládali běžnou úroveň učiva patřičnou pro svůj věk dle RVP. Proto mohou být v předem ohlášených termínech podrobeni klasickému testování, např. cvičná či starší zadání testů SCIO apod.
 • Žáci nejsou hodnoceni podle výkonů na lepší a horší, nicméně bude-li jim to vyhovovat, nepřipravíme je o radost ze soutěžení a z výhry, o osvojení principu fair play a dovednost přijímat prohru.

 

 • Počítáme s integrací jak dětí s poruchami učení, tak i mimořádně nadaných. NŠ je zamýšlena jako plnohodnotná škola, nikoli jako škola pomocná , a vysoký počet žáků s dysfunkcemi tudíž není žádoucí ani na něj nejsme vybaveni, ale náš styl výuky (věkově smíšené třídy, společné projekty, mimoškolní akce) nabízejí nadprůměrné možnosti zapojení i pro tyto žáky, využití jejich potenciálu a postupné stírání rozdílů kognitivního rázu.
 • V učitelském sboru máme speciální pedagožku i asistenta pedagoga, v případě potřeby budeme žádat o přidělení dalších asistentů na základě dotačního programu MŠMT.
 • Hlavním způsobem interakce rodičů a školy jsou velké školní slavnosti. Jejich součástí jsou i formálnější setkání v učebnách na způsob „třídních schůzek“, je-li to potřeba.
 • Na webové stránce NŠ bude veřejně přístupná sekce novinek a dále informační sekce pro rodiče přístupná pouze po registraci. Pokud se ukáže, že průběžné zveřejňování informací touto cestou nestačí nebo někomu nevyhovuje, budou ředitel nebo třídní učitelé rozesílat zhruba 1x do měsíce hromadný mail všem rodičům nebo těm, kteří o to budou stát.
 • Děti budou průběžně slovně hodnoceny. Min. jednou za pololetí i písemně.
 • Na konci pololetí dostávají děti vysvědčení se slovním hodnocením. Budou-li si to přát, mohou dostat od šesté třídy výš vysvědčení se známkami.
 • NŠ zajišťuje dětem povinný pitný režim takovou formou, jaká je nejpřijatelnější pro konkrétní děti. Nenutíme je pít hořký nebo sladký čaj, mléko apod., pokud je odmítají, během několika týdnů školy si ověříme, jaké pití je nejobecněji přijatelná varianta, a takovou zajistíme.
 • Předpisy pro školní stravování v ČR jsou nastaveny tak, že jen s velkými obtížemi umožňují žákům stravovat se zdravě, přičemž rozličné osobní či rodinné preference a diety (vegetariánství a veganství, makrobiotika, paleo dieta, raw/vitariánství atd.) zpravidla nejsou kompatibilní s tzv. spotřebním košem stanoveným vyhláškou.
 • NŠ zajišťuje dovoz obědů z akreditované kuchyně plnící normy spotřebního koše, za dotovanou cenu + cenu dopravy.
 • Velká část rodičů uvedla, že mají z různých důvodů speciální požadavky na stravu, vynaložíme veškeré možné úsilí k tomu, abychom těmto speciálním požadavkům dle zákona vyhověli. Pro takový způsob stravování je potřeba prokázat se lékařským potvrzením.
 • Děti si mohou nosit jídlo z domova. Své vlastní jídlo si pak mohou ve škole i uložit do lednice a ohřát.  
 • V případech, kdy strava či nápoje přímo závisí na rozhodnutí vedení, budou vždy preferovány zdravější možnosti, rozmanitost a dostatečný výběr tak, aby žádné dítě nebylo kráceno na svých potřebách.
 • NŠ nebude zajišťovat prodej slazených nápojů, cukrovinek, uzenin a jiných podobných potravin.
 • Školné v roce 2016/17 činí 3000 Kč za žáka a měsíc. Druhý sourozenec přihlášený do kteréhokoli ročníku NŠ má slevu 20% (platí 2400 Kč měsíčně), třetí sourozenec má slevu 40% (platí 1800 Kč měsíčně), čtvrté a další dítě z téže rodiny navštěvuje NŠ zdarma.
 • Při zápisu (do konce června) se platí nevratná záloha ve výši trojnásobného školného (3x3000=9000 Kč, resp. snížené o sourozenecké slevy). Tato záloha slouží NŠ pro financování mezd a jiných výdajů v období září-listopad 2016, než přijdou první státní dotace. Rodiče tedy po tyto tři měsíce už neplatí podruhé školné.
 • Při platbě školného předem na celé pololetí případně celý rok poskytujeme slevu 2%.
 • V odůvodněných případech se lze domluvit na „sociálním stipendiu“, kdy NŠ může poskytnout rodičům individuální slevu i na 1. dítě s tím, že rodiče vypomůžou škole podle svých schopností a za předem stanovených podmínek.
 • Školné zahrnuje výuku a účast dětí na školních aktivitách probíhajících v rámci vyučování či místo něj. Dále základní výtvarný materiál a pitný režim.
 • Školné nezahrnuje učebnice a sešity, dopravu a vstupné na mimoškolních akcích, kroužky nespadající do ŠVP, obědy a dopravu do školy a zpět ani družinu.
 • Na začátku školního roku se bude vybírat 1000 Kč na spotřební materiál, extra výlety a vstupné. Tato částka bude transparentně odčerpávána a slouží pro zjednodušení organizace akcí, tak aby děti nemusely nosit malé částky pokaždé znovu.
 • Další náklady na vzdělávání budou vyčísleny předem a předloženy rodičům ke zvážení. S výjimkou některých učebnic půjde vesměs o náklady, které se platit nemusí (rodiče se můžou rozhodnout, že dítě nebudou na kroužky posílat, že se nezúčastní výjezdní školní akce apod.). Vzhledem k tomu, že tento druh aktivit je však velmi důležitý pro každé dítě ze sociálního hlediska, bude zřízen benefiční fond sociální podpory, do nějž bude moci přispívat jak NŠ, tak i movitější rodiče a z nějž pak budou moci čerpat účelové příspěvky děti ze sociálně hendikepovaných rodin.
 • Filosofií NŠ je, že nechce být elitní školou jen pro ty, kdo na to mají, a že akutní nedostatek financí nemá být rozhodujícím důvodem dítě v NŠ neumístit. Takovéto případy se budou řešit individuálně.

NAŠE HODNOTY


Uvědomujeme si, že připravujeme děti na svět v 21. století, kde je vše rychlé a proměnlivé. Není to svět v učebnici, ale svět kolem nás. Proto si klademe za cíl co nejvíce propojovat školu a reálný svět, nosit do školy aktuální témata a setkávat se se skutečnými osobnostmi a odborníky.

(Z)odpovědnost

za to co dělám, vůči sobě i společnosti

Respekt

k sobě, k druhým i k prostředí

Radost

jsem vnitřně motivován k tomu, co dělám, dává mi to smysl a dělám to rád

Otevřenost a důvěra

uvnitř sebe, školy i vůči partnerům a rodičům

Svoboda a Bezpečí

 být sám sebou

Všestrannost

rozvoj všech talentů, duše i těla

DEN V NAŠÍ ŠKOLE


 

Začínáme v 8:45

 

Začínáme blokem s průvodcem.

Jsme rozděleni podle následujících skupin:
 • 1.-2. třída
 • 3.-5. třída
 • 6. třída
 • 7.-9. třída
 
V okamžiku, kdy bychom přijali větší množství žáků, půjdeme cestou dalšího dělení ročníků.
Před koncem bloku nás seznámí průvodce se semináři v druhé části a my si vybereme, co nás ten den láká.
Můžeme se rozhodnout také pro samostatnou práci.

 

Od cca 11:00 následuje druhý blok:

 • jsou nabízené/vypsané semináře, dílny, výchovy atd.,
 • na ty se můžeme hlásit až do vypsaného počtu,
 • potkáváme se tady a pracujeme ve smíšeném věkovém kolektivu,
 • v tomto čase se můžeme rozhodnout pro samostudium – ale nerušíme hlavní program.

 

Den uzavíráme a hodnotíme opět v kruhu s průvodcem.

 

Semináře či dílny pokračují někdy i odpoledne:

 • organizují je průvodci či externisté,
 • někdy jedeme někam na exkurzi, do bazénu nebo k nám přijde zajímavý host.

 

Do cca 17:00 funguje družina.

NAPIŠTE NÁM


Děkujeme za návštěvu na stránkách Naší školy - projektu několika lidí z Berounska, kteří se rozhodli otevřít vlastní základní školu (1.-9. třída), dostupnou široké veřejnosti. Cítíte-li i Vy potřebu změnit současné školství a umožnit dětem rozvíjet se a učit se přirozeným způsobem a s chutí, tak se přidejte k nám!


Korespondenční adresa:
Naše základní škola, z. ú. Stradonická 191 267 05 Nižbor
Koordinátor projektu:
Jana Havlíčková, tel: 607 068 228info@naseskola.eu
Adresa školy:
Pode Zděmi 402267 27 Liteň

bankovni spojeni: Fio Banka: 2600950375/2010 IČO: 048 26 043 IZO školy: 181 076 454
datova schranka e9ry62w